Обговорення освітніх програм зі стейкголдерами

Традиційно на початку календарного року в Київському національному лінгвістичному університеті після відповідного наказу ректора відбувається обговорення освітніх програм для аналізу їх відповідності досягненням науки у сфері туризму і рекреації, тенденціям розвитку спеціальності, ринку праці, особливостям галузевого і регіонального контексту, досвіду вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти в реалізації аналогічних освітніх програм. З цією метою проєктна група (Володимир ВАСИЛЬЧУК, Ганна КУЧЕРЯВА, Максим ГЕДІН) запрошує до обговорення освітніх програм Туристичне обслуговування і Туризмознавство стейкголдерів (членів академічної спільноти, представників туристичних компаній, випускників освітніх програм та здобувачів вищої освіти).

Цього року обговорення освітніх програм відбувалося 18 січня 2024 року. Стейкголдерами виступили доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України Віктор КОЛЕСНИК, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Національного транспортного університету Наталія ІВАСИШИНА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету Оксана СЛАБА, менеджер по роботі з рекламаціями ТОВ «Джоін-Ап» Марина КУЛАКОВСЬКА, менеджер з туризму в туристичній агенції «Поїхали з нами» Діана ОТДЄЛЬНОВА, директор ТОВ «Золото світу» Натела ГЕГЕЛЯ, керівник департаменту управління персоналом готелю Holiday inn Kyiv Ольга РУСІНОВА, асистент керівника Global Trendline sp. z.o.o Альона ЛАТЮК, вчитель англійської та німецької мов середньої загальноосвітньої школи № 121 м. Києва, випускник освітньої програми Туризмознавство Олег МОСКАЄВ та ін.

Стейкголдери підкреслили відповідність освітніх програм Туризмознавство і Туристичне обслуговування чинним нормативно-правовим актам у сфері вищої освіти України та стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.   

Відзначаючи переваги освітніх програм, директор ТОВ «Золото світу» Натела ГЕГЕЛЯ У той же час, вважаємо необхіднимрекомендувала звернути увагу на доцільності розширення переліку освітніх компонент дисципліною, яка забезпечить поглиблене вивчення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в сфері туризму та рекреації.

Менеджер по роботі з рекламаціями ТОВ «Джоін-Ап» Марина КУЛАКОВСЬКА відзначила, що представлені для ознайомлення освітньо-професійні програми «Туристичне обслуговування» та «Туризмознавство» повністю відповідають вимогам сучасного ринку праці. Програми сприяють розвитку загальних та фахових компетентностей, які дозволять здобувачам, що навчаються за цією програмою, претендувати на працевлаштування в найрізноманітніших галузях.

Асистент керівника Global Trendline sp. z.o.o Альона ЛАТЮК підкреслила, що безумовною перевагою освітньої прогами вважаю наявність професійно-туристичної практики, яка забезпечує формування практичних навичок та вмінь організаційно-управлінської, проєктної, виробничо-технологічної діяльності на відповідних посадах на підприємствах туристичної сфери. Крім того, до переваг освітньої програми варто віднести широкий перелік і високий рівень викладання вибіркових дисциплін, засвоєння яких також сприяє формування професійних якостей для майбутньої роботи.

Вчитель англійської та німецької мов середньої загальноосвітньої школи № 121 м. Києва, випускник освітньої програми Туризмознавство Олег МОСКАЄВ рекомендував розширити перелік компетентностей, такими, що пов’язані з комунікацією іноземною мовою з представниками туристичного бізнесу.

Випускниця ОП Туризмознавство Анастасія ХМАРІНА рекомендувала посилити практичну складову підготовки здобувачів вищої освіти за ОП, пов’язану з набуттям та удосконаленням комунікативних навичок, вмінь спілкуватися з клієнтами та вирішувати конфліктні ситуації.

Здобувач вищої освіти І курсу Спасіченко Іванна запропонувала розглянути можливість дисципліну «Страхування в туризмі» перенести в обовязкові, а здобувач Діана Богдан запропонувала ввести до оствітньої програми дисципліну, яка дасть інформацію про етику поводження фахівців у потягах, літаках та інших транспортних засобах. На думку здобувачів, це дасть змогу формувати професійні компетентності, необхідні сучасному фахівцю сфери туризму та рекреації.

Проєктна група щиро дякує всім стейкголдерам за активну участь в обговоренні освітніх програм Туризмознавство і Туристичне обслуговування. Висловлені вами пропозиції будуть враховані в нових редакціях освітніх програм.

________________________________________

Згідно з Положенням про порядок розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду і закриття освітніх програм у Київському національному лінгвістичному університеті (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти) проєктна група (Володимир ВАСИЛЬЧУК, Ганна КУЧЕРЯВА, Максим ГЕДІН) після відповідного наказу ректора проводить регулярний моніторинг і перегляд освітніх програм Туризмознавство і Туристичне обслуговування .

31 січня 2023 року відбувалося обговорення освітніх програм Туризмознавство і Туристичне обслуговування зі стейкголдерами. Стейкголдерами виступили доцент кафедри туризму НУФВСУ к.і.н. Сергій ПОПОВИЧ, директор туристичного оператора «Укрпрофтур»  Андрій ШИНКАРЬОВ, генеральний директор туроператора «ЕТНОТУР» Тарас ГОЛИНСЬКИЙ, адміністратор служби прийому і розміщення ДП ГК «Національний» Анастасія ОСТРОВЕРХА, директор музею історії КНЛУ Олена КОМОВА, стейкголдер з досвідом роботи в сфері ресторанного господарства, випускник КНЛУ спеціальності Туризм, освітньої програми Туризмознавство 2019 р.,    Денис МАЙДАННИК, фахівець I категорії відділу міжнародних зв’язків з програм міжнародної академічної мобільності Київського національного лінгвістичного університету Аміна САІДАХМЕДОВА  та інші.

 

Генеральний директор туроператора «ЕТНОТУР» Тарас ГОЛИНСЬКИЙ підкреслив, що освітні програми Туристичне обслуговування і Туризмознавство відповідають сучасним вимогам підготовки кадрів в туристичній сфері, оскільки зорієнтовані на формування знань та практичних навичок щодо підприємницької діяльності в сфері туризму, організації туристичних подорожей, просування туристичного продукту, менеджменту та економіки туризму. Тарас ГОЛИНСЬКИЙ порадив в подальшому під час реалізації освітніх програм акцентувати увагу на дослідженні в’їзного та внутрішнього туризму в Україні, продовжувати залучати до проведення практичних занять провідних фахівців-практиків туристичних підприємств, що надасть змогу здобувачам вищої освіти оволодіти практичними навичками формування туристичного продукту і його просування на ринку туристичних послуг.

Директор туристичного оператора «Укрпрофтур»  Андрій ШИНКАРЬОВ відзначив, що визначені освітніми програмами Туристичне обслуговування і Туризмознавство фахові компетентності та результати навчання засвідчують високий рівень професійної підготовки випускників. Також Андрій ШИНКАРЬОВ підкреслив, що подальший розвиток освітніх програм сприяти формуванню комунікаційних навичок студентів для подальшої роботи в туристичній сфері. Андрій ШИНКАРЬОВ також відзначив, що під час реалізації освітньої програми Туризмознавство були враховані раніше надані пропозиції щодо забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів шляхом додавання у перелік вибіркових компонент надзвичайно актуальних дисциплін «Прогнозування та планування туристичної діяльності» та «Інноваційні моделі туристичного обслуговування». Для посилення освітньої програми Андрій ШИНКАРЬОВ рекомендував включити до обов’язкових компонент освітньої програми дисципліну «Актуальні проблеми розвитку туризму».

Стейкголдер з досвідом роботи в сфері ресторанного господарства, випускник КНЛУ спеціальності Туризм, освітньої програми Туризмознавство 2019 р.,    Денис МАЙДАННИК відмітив, що сучасними вимогами роботодавців до майбутніх працівників є вміння ефективно використовувати інструменти маркетингу, досліджувати та прогнозувати ринкове середовище, розробляти та впроваджувати інноваційні стратегії розвитку підприємства, забезпечувати просування продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. З огляду на це, стейкеголдер відзначив наявність в освітній програмі Туризмознавство в переліку обов’язкових та вибіркових компонент дисциплін, які формують відповідні навички.

Адміністратор служби прийому і розміщення ДП ГК «Національний» Анастасія ОСТРОВЕРХА характеризуючи представлену до обговорення освітню програму Туризмознавство, відмічаємо, що досягнення результатів навчання дають можливість випускникам здобути навички організації виробництва та процесу обслуговування споживачів готельних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій, техніки та технологій виробництва з дотриманням вимог стандартів якості і норм безпеки, принципів досягнення конкурентоспроможності і ефективності на ринку.

До обговорення освітніх програм також долучилися випускники різних років спеціальності Туризм.

Випускниця другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020 року Єлизавета ДОРДУКА відзначила широкий вибір дисциплін вільного вибору, що допомагають сконцентруватися на розвитку професійних компетентностей, позитивно оцінила практику здобувачів вищої освіти.

Випускниці другого (магістерського) рівня вищої освіти Аміна САЇДАХМЄДОВА та Тетяна ПОЛІЩУК позитивно оцінили освітню програму «Туризмознавство», і рекомендували звернути увагу на необхідність в рамках дисциплін педагогічного спрямування більше уваги приділяти психологічним аспектам викладання для різної кількісної та цільової аудиторії. Це б дозволило озброїти майбутніх випускників необхідним інструментарієм для організації ефективного навчання туризмознавчих та інших дисциплін.

Крім того, рецензії на представлені освітні програми Туризмознавство і Туристичне обслуговування надали представники академічної спільноти – Антоненко В.С., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв, Олександр РЕЄНТ, голова Національної спілки краєзнавців України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, Ігор ДАЦКІВ, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та дипломатії Західноукраїнського національного університету.

_____________________________________________________________

В лютому 2022 року відбувалося обговорення освітніх програм Туристичне обслуговування і Туризмознавство. На засідання проєктної групи були запрошені к. істор. н., доц. Зінченко В.А.; здобувачі вищої освіти 1, 2,  3, 4 курсів навчання першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм, випускниця другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм 2021 року Поліщук Тетяна.

Член проєктної групи Гедін М.С. повідомив, що на освітнью програму Туризмознавство надійшла рецензія директора Черкаського БММТ «Супутник» Мусієнко Я., де рецензент пропонує приділити більше уваги формуванню компетентностей   керівника, більше уваги приділяти питанням структури туристичної галузі, ролі її учасників, рівня взаємозвязку, розуміння правил, які запровадила держава в сфері туризму.

Гарант освітньої програми Туризмознавство В.М.Васильчук наголосив, що пропозиція         буде  врахована   в частині перегляду ОК на  предмет додавання       окремих тем пов’язаних  з особливостями  організації        управління туристичними підприємствами, а  також формуванням  навичок та вмінь,  необхідних для управління туристичним підприємством.

        Член проєктної групи Кучерява Г.О. вказала також, що ще одна пропозиція директора Черкаського БММТ «Супутник» Мусієнко Я. приділяти більше уваги формуванню навиків  використання систем  бронювання послуг буде відхилена,    оскільки освітня програма Туристичне обслуговування             першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вже містить ОК 29 Інформаційні системи і технології    в туризмі,      яка       забезпечує      формування відповідних загальних і фахових компетентностей  і  програмних результатів навчання.

Здобувачі вищої освіти академічної групи Т 01б-19 спеціальності 242 Туризм Купченкова Маргарита Олександрівна та академічної групи Т 01-20 Білоус Марта Володимирівна запропонували передбачити можливість розширення переліку освітніх компонентів, спрямованих на формування компетентностей, повязаних з навичками використання інформаційних технологій в діяльності підприємств індустрії туризму, спілкування зі споживачами туристичних послуг.

Випускниця другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм, 2021 р. Поліщук Тетяна позитивно оцінила практичну складову освітньої програми, а також підтримала пропозиції  запропонували сприяти практичній реалізації набутих теоретичних знань. розширити українознавчий компонент  освітньої  програми.

__________________________________________________________

В березні 2021 р. в Київському національному лінгвістичному університеті відбулося обговорення освітніх програм спеціальності 242 Туризм зі стейкголдерами, яких представляли директор туристичного оператора «Укрпрофтур»  Шинкарьов А.О. та генеральний директор туроператора «ЕТНОТУР» Голинський Т.Б.

Крім того, відгуки-рецензії на освітні програми спеціальності туризм надали доктор географічних  наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка Смирнов І. Г.; доктор географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Сегіда К.Ю.; кандидат економічних наук, доцент, декан факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського університету туризму, економіки і права Парубець О.В.; завідувач відділу краєзнавства комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради Скриль І.А.; директор туристичної компанії «Sahar A» Петровський М.С.; директор ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «СОНАТА-ТРЕВЕЛ» Осика О.В., перший віце-президент Туристичної асоціації України кандидат юридичних наук, доцент Опанасюк Н.А.