Про секцію

Секцію туризму кафедри психології і туризму створено на основі кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства, яка була заснована у 1987 р. як кафедра історії України. Вказана кафедра стала однією з перших кафедр вітчизняної історії, які почали створюватись після проголошення незалежності України. Від початку існування кафедра історії України підпорядкувала свою діяльність формуванню національно-свідомого, озброєного глибокими історичним знаннями студентства.

У 2000 р. вона була перейменована на кафедру історії України та зарубіжних країн, з 2010 р. отримала назву кафедри історії України і філософії. У 2012–2013 н.р. кафедра пройшла ліцензування на підготовку фахівців за спеціальністю 242 Туризм.

У 2020–2021 н.р. увійшла до складу кафедри психології педагогіки і туризму як секція туризму, яка забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 242 Туризм на першому(бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти. З 2021-2022 н.р. секція туризму стала складовою частиною новоствореної кафедри психології і туризму (завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор Бондаренко О.Ф.

Науков-педагогічні працівники секції туризму забезпечують викладання дисциплін туризмознавчого циклу спеціальності 242 Туризм за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, а також викладання загальноуніверситетських дисциплін : «Історія державотворення України» – на всіх факультетах університету; Історія державотворення України» та «Історія української культури» – на факультеті слов’янської філології); «Історія України» і «Основи економічної та соціальної географії світу» – на підготовчому відділенні для іноземних громадян факультету східної і слов’янської філології; «Україна і Схід: історико-культурний контекст» – дисципліна українознавчого спрямування в контексті світової культури..