Про секцію

Секцію туризму кафедри психології і туризму створено на основі кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства, яка була заснована у 1987 р. як кафедра історії України. Вказана кафедра стала однією з перших кафедр вітчизняної історії, які почали створюватись після проголошення незалежності України. Від початку існування кафедра історії України підпорядкувала свою діяльність формуванню національно-свідомого, озброєного глибокими історичним знаннями студентства.

У 2000 р. вона була перейменована на кафедру історії України та зарубіжних країн, з 2010 р. отримала назву кафедри історії України і філософії. У 2012–2013 н.р. кафедра пройшла ліцензування на підготовку фахівців за спеціальністю 242 Туризм.

У 2020–2021 н.р. увійшла до складу кафедри психології педагогіки і туризму як секція туризму, яка забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 242 Туризм на першому(бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти. З 2021-2022 н.р. секція туризму стала складовою частиною новоствореної кафедри психології і туризму (завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор Олександр БОНДАРЕНКО.

Науково-педагогічні працівники, задіяні у реалізації освітніх програм Туристичне обслуговування та Туризмознавство , мають наукові ступені (доктор наук, кандидат наук) та вчені звання (професор та доцент), відповідають кадровим вимогам, що передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. До реалізації програми залучаються також професійні менеджери організацій туристичного профілю.

Крім того, науково-педагогічні працівники секції туризму забезпечують викладання загальноуніверситетських дисциплін : «Історія державотворення України» – на всіх факультетах університету; «Історія України» і «Основи економічної та соціальної географії світу» – на підготовчому відділенні для іноземних громадян факультету східної і слов’янської філології; «Україна і Східний світ: історико-культурний контекст», «Україна і Європейський світ: історико-культурний контекст», «Історія української культури» – дисципліни українознавчого спрямування в контексті світової культури.