Наукова діяльність

Основним напрямом роботи секції туризму є посилення вимог до якості викладання історичних та туризмознавчих дисциплін здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Секція туризму проводить змістовну роботу по розробці нових вимог до іспитів та заліків, самостійної роботи з теоретичних дисциплін, навчально-методичних комплексів, силабусів з усіх дисциплін, оновленню пакетів модульних контрольних робіт. Проводиться змістовна робота по розробці та корегуванню робочих програм навчальних дисциплін та силабусів, вимог до іспитів та заліків, розширенню пакетів модульних контрольних робіт, вдосконаленню завдань до самостійної роботи.

Науково-педагогічні працівники секції туризму здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм (34 здобувачі).

У 2020 р. науково-педагогічні працівники секції туризму взяли участь у підготовці і публікації монографії – Trends in the development of international tourism in the current context of globalization. Editors: Jadwiga Ratajczak, Victoriia Tsypko. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-07-8; pp. 215, illus., tabs., bibls.

     В данній монографії науково-педагогічні працівники кафедри секції туризму опублікували такі розділи :

  1. Васильчук В.М..Туристичні особливості Німеччини. С.20-29.
  2. Кучерява Г.О. Сучасні тенденції та пріоритетні напрями розвитку світового ринку туристичних послуг. С.30-37.
  3. Гедін М.С. Теоретико-методологічне осмислення релігійного туризму в сучасній туризмології. С.66-73.
  4. Кучай О.В. Дослідження механізмів забезпечення економічної безпеки підприємств туристичної сфери. С.195-205.
  5. Komova Olena – Модернізація фахової туристської освіти у закладах вищої освіти України в умовах світової глобалізації. С.52-58.
  6. Васильчук В.М., Гедін М.С. Маркетингова стратегія туристичної сфери в регіонах України. С.91-101.

_________________________________________________________________________________

Чільне місце у науковій роботі займають конференції. Зокрема у 2016 і 2017 роках було організовано преведення Міжнародних науково-практичних конференцій з актуальних проблем розвитку туризму. За підсумками конференції були видані збірники наукових праць, в яких свої наукові роботи опублікували як науково-педагогічні працівники, так і здобувачі вищої освіти.