Вісник КНЛУ Серія історія, економіка, філософія

З детальною інформацією про вісник можна ознайомитися на офіційному веб-сайті наукового видання:

http://visnyk-history.knlu.edu.ua/index

___________________________________________________

Збірник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія  Історія. Економіка. Філософія .  ISSN 2412-9321» приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які проходять двостороннє сліпе рецензування. Проблематика рукописів зосереджена на дослідженні актуальних проблем історії та туризму.

Редакційна колегія ретельно стежить за належним фаховим рівнем друкованих матеріалів і дотриманням публікаційної етики. Усі статті проходять подвійне “сліпе” рецензування фахівцями, які мають публікації, проіндексовані в наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science. Рецензенти оцінюють відповідність статей вимогам до публікацій згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р.

Збірник наукових праць “Вісник КНЛУ. Серія “Історія, економіка, філософія” включено до переліку наукових фахових видань України у галузі “Історичні науки” (Додаток № 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 року № 1328)

“Вісник КНЛУ. Серія “Історія, економіка, філософія” за посередництвом видавництва «Кафедра» отримало міжнародний реєстраційний код Міжнародного ISSN-Центру (м. Париж), а саме : ISSN 2412-9321 (е-mail від 19.08.2015).

Мови видання: українська, англійська

Головний редактор:

Васильчук Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор, Київський національний лінгвістичний університет, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6753-4686

Відповідальний редактор:

Гедін Максим Сергійович – кандидат історичних наук, доцент, Київський національний лінгвістичний університет, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5031-8207

Технічний редактор:

Григоренко Олена Григорівна – фахівець I категорії з комп’ютерної обробки текстів редакційно-видавничого відділу Київського національного лінгвістичного університету, Україна

Члени редколегії:

Васильчук Геннадій Миколайович – доктор історичних наук, професор, Запорізький національний університет, Україна; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-3327-1742  

Дацків Ігор Богданович – доктор історичних наук, професор, Західноукраїнський національний університет, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8359-3937

Деревінський Василь Федорович – доктор історичних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5967-2328

Кан Ден Сік – доктор політичних наук, професор, Київський національний лінгвістичний університет, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2653-9683

Кім Джи Хе – доктор наук корейської мови, доцент, Університет Мьонджі в м. Сеул, Республіка Корея; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5762-6555

Кім Те Унг – доктор наук сучасної та новітньої історії Кореї та історичної освіти, професор, Сеульський університет, Республіка Корея; ORCID: https://orcid.org/0009-0004-9265-3806

Колесник Віктор Федорович – доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4696-0747

Константінова Вікторія Миколаївна – доктор історичних наук, професор, Бердянський державний педагогічний університет, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1557-5213

Костилєва Світлана Олександрівна – доктор історичних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0909-7887

Кучабський Олександр – доктор габілітований, професор, Гданський університет, Республіка Польща;  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1271-0782

Ореховський Вадим Олегович – доктор історичних наук, професор, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8037-3135

Реєнт Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, член-кореспондент НАН України;  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5141-7445

Стронський Генріх Йосифович – доктор історичних наук, професор, Вармінсько-Мазурський університет в м. Ольштині, Республіка Польща; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2139-5318

Ципко Вікторія Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, Національний транспортний університет, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7477-3829

_____________________________________________________________

ДЛЯ АВТОРІВ :

Наукова стаття має бути присвячена актуальній темі та містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, виявляти наукові пріоритети автора.

           Наукова стаття подається до друку в завершеному вигляді відповідно до чинних вимог МОН України (Див. Бюлетені ВАК України, № 1, 2003; № 2, 2008).  

          Стаття повинна містити такі обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розв’язання;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується подана стаття;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки і перспективи подальших досліджень проблеми; – список використаних джерел і літератури.

Структура статті

 1. УДК (універсальна десяткова класифікація).
 2. Назва статті.
 3. Прізвище та ініціали автора (співавторів).
 4. Електронна адреса автора (співавторів).
 5. Місце роботи або навчання автора (співавторів).
 6. Дата надходження.

          Назва статті, анотації і ключові слова українською мовою (обсяг 800–900 знаків та 5–6 ключових слів після кожної анотації); назва статті, анотація і ключові слова англійською мовою (1800 знаків). Анотація англійською мовою є стислим викладом змісту статті, її реферуванням, вона має бути укладена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. Якщо стаття написана іноземною мовою, обсяг анотації українською мовою разом з ключовими словами має становити не менше 1800 знаків.

          Відомості про автора англійською мовою: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, звання, місце роботи, електронна адреса.

          Текст статті (без джерел та літератури) повинен становити не менше 8 сторінок формату А4 (усі поля – 1,5 см, абзацний виступ – 1,25 см, основний шрифт – 12 кегль, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5). У статті не використовувати стилі тексту і не нумерувати сторінки. Цитати брати у лапки («»), розмежовувати знаки дефіса (-) і тире (–). Ініціали при прізвищах (напр., П.П. Скоропадський), назви населених пунктів (напр., м. Київ), місяць та рік у датах (напр., 29 квітня, 1918 р.) друкувати через нерозривний пробіл.

          Список джерел та літератури має складатись з двох блоків:

– Джерела та література: для оформлення списку джерел використовують APA стиль. Інформація щодо міжнародного стандарту APA є на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/node/929.

– References: транслітерований латиницею перелік літератури, за винятком англомовних праць, які наводити мовою оригіналу. Для транслітерації латиницею українськомовних і російськомовних текстів можна скористатися програмою за адресою: http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Правила подання рукописів

          Редакція приймає від авторів такі матеріали:

– два роздруковані примірники тексту;

– електронний варіант статті;

– довідка про автора (співавторів) двома мовами (українською та англійською) на окремому аркуші та в електронній формі: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь; учене звання; назва навчального закладу чи наукової установи, де працює автор (співавтори), посада; поштова адреса з індексом для надсилання примірника збірника; електронна адреса; контактний номер телефону; – наукова рецензія доктора або кандидата наук з відповідної спеціальності з рекомендацією статті до друку; підпис рецензента має бути завірений печаткою установи.